Türk Tarihi

Türk Tarihi Araştırmalarına hoşgeldiniz. Türk Tarihi'nin her evresini konu edinen arkeolojik, antropolojik, genetik ve etimolojik kaynakların, akademik araştırmalarla ve bilimsel makalelerle yayınlandığı otağımız, sizlerin ilgi ve teveccühüyle Türkiye'nin en çok okunan tarih kaynaklarından biri haline geldi.

Tarih Sosyolojisini; yani tarihi toplumsal hafıza olarak kabul eden bilimsel bakış açısını benimsiyoruz. Bu anlayışla matbu literatür üslubuyla değil, anlaşılır ve okunası makaleler yayınlıyoruz; ve elbette bilimsel disiplinle karşılaştırmalı kaynaklardan istifade ediyoruz.

Bu doğrultuda; yayınlarımızı tarihsel evrelere ayırarak kronolojik sırayla okumanızı öneriyoruz.

Ön Türkler

Hurriler (Mitanniler) Mezopotamya tarihinin dikkat çeken, hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz ancak eldeki bilgilerle Türk Tarihi ile örtüşen M.Ö. 2 Bin'lerin bölgesel gücü Hurriler ve ihtilal sonrasında değişen adıyla Mitanniler'i konu edeceğiz. ...
Hurriler (Mitanniler) Mezopotamya tarihinin dikkat çeken, hakkında çok az bilgiye sahip oldu..
İskitler İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdak..
Kimmerler Kimmerler, Sümerler ile Hun Dönemi arasındaki derin tarihsel aralıkta ..
Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ile Türklerin kendilerine Türk demeye ba..
Sümerler Sümerler! Sümer tarihi ile ilgili araştırma notları, Sümerlerin kurulu..

Hun Tarihi

Asya Hun Devleti Asya Hun Devleti, Hun İmparatorluğu'nun başlangıç ve kaynak dönemi olarak Hunların ortaya çıktığı, Tanrı Dağlarından Asya'ya yayıldıkları ve diğer Türk Devletlerinin temellerini teşkil etmeye başladığı dönem olarak dikkat çeker. ...
Asya Hun Devleti Asya Hun Devleti, Hun İmparatorluğu'nun başlangıç ve kaynak dönem..
Hunlar Hunlar; Bozkırın Efendileri! Hun adının anlamı, genetik kökenleri ve k..
Hun İmparatorluğu Yazılı Türk Tarihi'nin başlangıç noktası Hun İmparatorluğu! Köken..
Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) Ak Hun İmparatorluğu, tarihte Eftalitler olarak geçen, asyanın içlerin..
Avrupa Hun İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu, Atilla (Attilla) nın Avrupada kurduğu ve Fra..

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Göktürkler Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet unvanı olarak kullanan Türk Devleti olarak karşımıza çıkar. Göktürkler, Türk Dünyasının yeniden doğuşunu ve günümüz Türk Devletlerinin temelini teşkil etmiştir....
Göktürkler Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet unvanı olarak kul..
Uygurlar Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olması..
Karluklar Karluklar (Karluk Devleti), günümüz Türkmenlerinin kökeni olmuş, önce ..
Türkeşler (Türgişler) Türkeşler, Türgişler olarakta anılan, Göktürklerin yıkılmasıyla orta a..
Hazar Devleti Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk dev..

İslamiyet Sonrası Türk Tarihi

Akkoyunlular Akkoyunlular, zamanla güç kazanarak Halep ve Suriye Türkmenlerinin katılımlarıyla sayıca artmışlardır. Uzun Hasan, Karakoyunluları ortadan kaldırınca Akkoyunlulardan önemli bir nüfus İran’a gitmiş, Safeviler döneminde Türkmen ve Akkoyunlu olarak anılmaya devam etmiştir....
Akkoyunlular Akkoyunlular, zamanla güç kazanarak Halep ve Suriye Türkmenlerinin kat..
Babür İmparatorluğu Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babü..
Kazan Hanlığı Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ M..
Safevi Devleti Safevi Devleti (Safeviler), 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek var..
Timur Devleti Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre i..

Osmanlı Tarihi

2. Meşrutiyet Dönemi 2. Meşrutiyet dönemi ağır toprak kayıpların ve ekonomide yaşanan ağır zorlukların yaşandığı zorlu bir süreç olmuştur....
2. Meşrutiyet Dönemi 2. Meşrutiyet dönemi ağır toprak kayıpların ve ekonomide yaşanan ağır ..
1. Meşrutiyet Dönemi 2. Abdülhamit, pek çok devlet adamlarının talebi olan Meşrutiyet'..
Tanzimat Dönemi Tarihe Tanzimet Dönemi olarak geçen 1839-1876 yılları arası Osmanlı De..
Osmanlı'da Modernleşme Çabaları Modernleşme politikaları, Osmanlı Tarihi için makus tarihini değiştirm..
Gerileme Dönemi Osmanlı Tarihinde Gerileme Dönemi olarak anılan süreç 1699-1789 dönemi..

Her Hakký Mahfuzdur